Описание:

AED Plus – Първият и единствен животоспасяващ автоматизиран външен дефибрилатор (AED)

ZOLL AED Plus е автоматизиран външен дефибрилатор (AED), които използва гласови съвети и визуални индикатори, за да напътства лекаря по време на ресусцитационната последователност, която може да включва дефибрилация и/или кардио-пулмонална ресусцитация (КПР). Апаратът използва ректилинеарната бифазна форма на дефибрилационния импулс на ZOLL и работи в режим за възрастни и за деца.

ZOLL AED Plus работи с електроди за възрастни и педиатрични електроди и автоматично настройва енергията на дефибрилация в зависимост от типа на електродите, които са включени към него. Използвайки електродите, залепени за гръдния кош на пациента, дефибрилаторът мониторира ЕКГ ритъма на сърцето, анализира го и определя дали има нужда от дефибрилация.

Scroll Up